برای اولین بار درایران؛کاربردارتباط تصویری درحوزه روابط عمومی موردبررسی قرارگرفت

در جلسه دفاعیه این پایان‌نامه که با حضور رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج حسین آبین و معاون و مدیر گروه گرافیک مریم واقع طلب و استاد راهنما کیوان آقاحسنی مهابادی و جمعی از اساتید مدعو و دانشجویان برگزار شد، محسن زاده از رساله خود دفاع کرد.

پس از این جلسه یک ساعته استادان وارد شور شده و با نمره 20 پایان نامه را مورد تایید و پذیرش قرار دادند.

محمد جواد محسن زاده گفت: امروزه با گسترش دانش‌های نظری سازمانی از یک سو و توسعه دانش بازاریابی و تبلیغات از سوی دیگر، مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان‌ها، به استفاده از نتایج و دستاوردهای دانش مدیریت تبلیغات در ایفای وظیفه خود به عنوان روابط عمومی سازمان در انتقال پیام سازمانی به روش‌های تئوریزه شده علمی در جذابیت بخشی و اثربخشی به پیام‌ها در مخاطبان، روی آورده‌اند. این رویکرد مثبت، موجب توسعه فضای علمی میان رشته‌ای «گرافیک سازمانی» شده است و در دانشگاه‌های معتبر جهان نظر کارشناسان فضای هنر و علم مدیریت را به خود جلب کرده است.

مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان اظهار داشت: متأسفانه مدیران با کاربرد ارتباط تصویری و هنر گرافیک در حوزه روابط عمومی و تبلیغات بیگانه و کم اطلاع هستند و در صورت آشنایی با هنر تبلیغات و بهره گیری از متخصصان ارتباط تصویری می‌توانند نقش بسیار مهمی را در سیاست‌ها و استراتژی‌های بازاریابی سازمان ها در ارتباط با مشتریان، اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان ایفا کنند.

مشاور فرماندار شهرستان بهارستان تصریح کرد: هر مدیری نیازمند استفاده از هنر ارتباط تصویری می باشد؛ چراکه برای انعکاس عملکرد مجموعه و اداره تحت امرش باید از یک مدیر روابط عمومی با قدرت بالای تبلیغات استفاده کند که بتواند دستاوردها و خدمات اداره متبوعش را در قالب‌های مختلفِ اطلاع‌رسانی، تبلیغاتی و رسانه‌ای با زبانی گویا و در بستری زیبا به مخاطبین ارائه دهد.

کارشناس ارتباط تصویری اظهار داشت: اشباع بازارها، تشدید رقابت، تغییر در سلیقه‌ها و نیازهای مشتریان، شرکت‌های ایرانی را با چالش‌های متعددی در فعالیتهای بازرگانی و صنعتی مواجه کرده است و تنها برون رفت از این چالش ها استفاده از تبلیغات صحیح به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی و نقش آفرینی در سیاست‌های و استراتژی‌های بازاریابی موسسه از قبیل ارتباط با مشتریان، معرفی محصولات جدید، اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان و مخاطبان نسبت به شرکت و نشان تجاری آن می باشد.

وی افزود: پایان نامه مذکور، نتایج تحقیقات متعدد در زمینه‌ی استفاده از رسانه برای مدیریت اذهان و افکار عمومی و انتقال پیام از طریق هنر ارتباط تصویری می باشد.

محسن زاده ادامه داد: این پایان نامه در سه فصل به کاربرد ارتباط تصویری در حوزه روابط عمومی پرداخته، به طوری که  ابتدا مفاهیم نظری ارتباطات تبیین شده و انواع ارتباطات و اجزای آن به دقت بحث گردیده و در نهایت با تبیین انواع و سیستم ارتباطات کلامی، غیرکلامی و ارتباط تصویری به پایان رسیده است. در فصل دوم، با نگاهی کل به جزء و ساختار گرا، مفاهیم بازاریابی سپس تبلیغات و آنگاه مفاهیم سواد بصری و رسانه‌ای و در نهایت نظریه‌های روابط عمومی مورد بحث قرار داده شده است و در فصل پایانی، به کارکردهای عملی ارتباط تصویری در انتقال کارکردها و وظایف سازمان به عنوان وظیفه محوری روابط عمومی هر سازمان به تفصیل اشاره شده است و نمونه هایی عملی از این اقدام عرضه گردیده است.

بنابراین گزارش، این پایان‌نامه به روش کتابخانه ای،  میدانی و  پیمایش اینترنتی (همراه تحلیل محتوای هنری آثار مورد بررسی تهیه شده) به مفاهیم نظری و تنوری‌های ارتباطات و بهره‌وری سازمانی مدیریت و انواع شیوه‌های تبلیغات به عنوان زیربخشی از بازاریابی پرداخته است.

این پایان نامه که توسط محمد جواد محسن زاده مشاور فرماندار و مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان، تهیه شده در بعد میدانی، ماحاصل خروجی‌های ماندگار روابط عمومی‌های پیشرو داخل و خارج کشور با استفاده از مراجعه حضوری و در بستر شبکه جهانی اینترنت به منظور شناسایی مفاهیم نظری ارتباط ،  نظریه سازی روابط عمومی تبلیغات‌محور، تبیین کارکردهای ارتباط تصویری در انتقال پیام به منظور تحقق اهداف سازمان‌ها  و تامین نیاز به اطلاعات در مخاطبان سازمان‌ها می پردازد.

/ 0 نظر / 33 بازدید